Ausstellungserfolge

Jugendklasse

Zwischenklasse

Offene Klasse

        Z.-Richter: Frau Phyllis Poduschka-Aigner (A)
        Z.-Richter: Mrs.Wera Hübenthal (N)
        Z.-Richter: Frau Liliane De Ridder-Onghena (B)
        Z.-Richter: Herr Paul Jentgen (L)